content

דפון השקיה בעגבניות רמת נגב

עגבניות

מקדמי השקיה לגידול עגבניות בהנבה חורפית ברמת הנגב 
מורן סגולי – חוקר קרקע ומים

מו"פ רמת הנגב סכמת השקיה - לקראת השתילה הסתווית משקים השקיית הרוויה לעומק שאליו עשויים להגיע שורשי העגבניות. באדמות קלות מאוד יתפתחו שורשי העגבניות לעומק של 60-40 ס"מ. מיד לאחר השתילה ועד גמר הקליטה משקים בתדירות גבוהה יחסית, במנות של 1-2 מ"ק לדונם ליום. באדמות קלות משקים אחת ליום ובקרקעות חוליות מאוד תינתן ההשקיה פעמיים ביום. מהתבססות השתילים ועד לשבועיים לפני הקטיף מרווחים את משך הזמן שבין ההשקיות ומשקים השקיה אחת כל 1-3 ימים בקרקע קלה. מקדמי השקיה (לפי פנמן יומי) של עגבניות שרי (שירן, 2000 צמחים מפוצלים לדונם), בשתילה אוגוסט-ספטמבר, שגדלים עם מים מהולים (1.5~EC), בחממה רמת הנגב.